Opłaty

Patrycja Rutkowska Notariusz w Nowej Rudzie, przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera:

  • wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  • podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia pobranego za dokonanie czynności notarialnej – na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści: umowę sprzedaży, umowę zamiany, umowę dożywocia, umowę pożyczki, umowę działu spadku, umowę zniesienia współwłasności, umowę spółki, umowę ustanowienia odpłatnej służebności albo odpłatnego użytkowania, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, protokół obejmujący podwyższenie kapitału zakładowego spółki
  • podatek od spadków i darowizn – na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, w przypadku sporządzenia aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny oraz umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności
  • opłaty sądowe – na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści wniosek do właściwego Sądu o wpis do księgi wieczystej

Zwolnienie od ponoszenia kosztów notarialnych
Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia taksy notarialnej, opłatę tę ponosi Skarb Państwa.

Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących czynnosci notarialnych jest bezpłatne.