Dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez notariusza lub pracownika kancelarii.

Dokumenty i dane potrzebne do każdej czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej.

W przypadku osób fizycznych:

 • imiona, nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania, ewentualnie adres do doręczeń,
 • stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika: wypis aktu notarialnego – pełnomocnictwa;

W przypadku osób prawnych:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • numery REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS,
 • ewentualnie adres do doręczeń,
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania,
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie
 • jest potrzebna.

1.Darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,

2.Darowizna działki gruntu

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów na działek powstałych w wyniku podziału.

3. Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Sprzedającym prawie do lokalu,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • podstawa nabycia prawa np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona,wartość spółdzielczego prawa do lokalu,

4. Sprzedaż działki gruntu

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • cena, jej sposób i termin zapłaty,
 • warunki i data wydania działki,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów na działek powstałych w wyniku podziału
 •  w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową.

5. Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych u zarządcy nieruchomości,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową

6. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Sprzedającym prawie do lokalu wraz z informacją, że nie ma zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych na przedmiotowym prawie,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • podstawa nabycia prawa przez stronę sprzedającą np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona,
 • cena oraz terminy i warunki jej zapłaty,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer konta bankowego, na który ma zostać zapłacona za lokal
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, że w przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową

7. Testament

 • dowód tożsamości osoby sporządzającej testament (testatora),
 • dane osoby powoływanej do dziedziczenia imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
 • W przypadku gdy testator pragnie przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej

8. Pełnomocnictwo

Notariusz sporządza pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym

 • dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),
 • dane osobowe pełnomocnika – imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.

9. Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – odpisy skrócone aktów urodzenia albo odpisy skrócone aktów małżeństwa, w przypadku spadkobierczyń zamężnych,
 • numer PESEL zmarłego.

10. Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza)

 • dowody osobiste stron umowy,
 • w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez osoby będące w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa.

11. Sporządzenie odpisu bądź wyciągu dokumentu

 • Oryginał dokumentu,
 • Dowód tożsamości osoby, która dany dokument u notariusza przedkłada.

12. Przydatne informacje

  Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.
  Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.
  Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne