Czynności notarialne

Czynności notarialne to czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W kancelarii notarialnej przeprowadzić można szereg różnych transakcji, wśród których najczęściej spotykanymi jest zakup działki czy mieszkania oraz umowa darowizny, często potocznie określana jako przepisanie domu czy przepisanie mieszkania.
Są to najbardziej typowe, aczkolwiek oczywiście nie jedyne czynności, których dokonać można u notariusza. 
Prawo o notariacie określa, jakie czynności mieszczą się w katalogu czynności notarialnych. I tak stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:
  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Kancelarii lub zapraszamy do umówienia się na rozmowę z notariuszem.
Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.